+31 (0)85 30 36 429

Hoe werkt een Incasso kort geding?

Wat kun je doen bij een onrechtmatige publicatie?

Wanneer sprake is van een onrechtmatige publicatie en wanneer je deze vervolgens tegen wil houden, kun je een kort geding aanspannen. Start hiermee pas wanneer je de partij die de publicatie wil gaan doen (of heeft gedaan) met een duidelijke brief hebt aangesproken en de kans hebt gegeven om de publicatie te staken of voor zover mogelijk een deugdelijke rectificatie te doen.

Kort geding onrechtmatige publicatie

Om een kort geding te kunnen aanspannen dient de eiser voldoende belang te hebben bij de gestelde onrechtmatige publicatie. 

Wanneer zijn publicaties belasterend, onnodig grievend en onrechtmatig? De vrijheid van meningsuiting is in Nederland (en Europa) een groot goed. Daar staat echter tegenover het recht van iedereen op bescherming van zijn of haar reputatie en privacy.

Voor de vraag of een publicatie (on)toelaatbaar is, zal de rechter steeds weer een belangenafweging maken en een mening moeten vormen of de vrijheid van meningsuiting ingeperkt dient te worden ten behoeve van de het recht op bescherming van reputatie of privacy.

  • Wil je meer weten over het tegenhouden van een merkinbreuk? Klik dan hier voor meer informatie.

Wanneer is sprake van een onrechtmatige publicatie?

 

Een beperking van de vrijheid van meningsuiting kan volgens artikel 10 lid 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens alleen worden toegestaan, indien die beperking bij wet is voorzien. In artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW) staat bijvoorbeeld dat je niet onrechtmatig mag handelen jegens een ander.

Daarnaast moet een inperking van de vrijheid van meningsuiting proportioneel en noodzakelijk zijn in een democratisch samenleving ter bescherming van de bepaalde belangen, zoals iemands goede naam of privacy.

Bij beoordeling van de vraag of een publicatie onrechtmatig is, dient volgens vaste rechtspraak – die echter wel zeer casuïstisch is – altijd een belangenafweging plaats te vinden, waarbij alle omstandigheden van het geval mee moeten worden genomen.

Het gaat daarbij enerzijds om het belang dat een betrokkene – degene over wie wordt gepubliceerd – om door publicaties niet te worden blootgesteld aan zogeheten lichtvaardige verdachtmakingen (lees: ongewenste negatieve publiciteit) en anderzijds om de uitingsvrijheid of de vrijheid om bepaalde misstanden aan de kaak te stellen. Het is niet zo dat het ene zwaarder weegt dan het andere. Dit hangt – zoals vaak in de rechtspraak – af van de omstandigheden van het geval.

Wat zijn dan dingen die mee worden gewogen? 

  1. de aard van de gepubliceerde verdenkingen en de ernst van de te verwachten gevolgen voor degene op wie die verdenkingen betrekking hebben;
  2. de ernst – bezien vanuit het algemeen belang – van de misstand welke de publicatie aan de kaak beoogt te stellen;
  3. de mate waarin ten tijde van de publicatie de verdenkingen steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal;
  4. de inkleding van de verdenkingen, gezien in verhouding tot de onder a – c genoemde factoren;
  5. de mate van waarschijnlijkheid dat, ook zonder de verweten publicatie via de pers, in het algemeen belang het nagestreefde doel langs andere, voor de wederpartij minder schadelijke wegen met een redelijke kans op succes bereikt had kunnen worden;
  6. een mogelijke beperking van het door de perspublicatie te veroorzaken nadeel voor degene die erdoor wordt getroffen, in verband met de kans dat het betreffende stuk, ook zonder de verweten terbeschikkingstelling aan de pers, in de publiciteit zou zijn gekomen.

Inhoud van de publicatie

De (aankomende) publicatie kan ernstige of minder ernstige verdachtmakingen, beschuldigingen of onjuiste dan wel onvolledige feiten of suggesties bevatten. Het is de vraag of de belangen van de betrokkene die de publicatie wil tegenhouden daardoor op ernstige wijze worden aangetast. Niet alleen aantasting van de eer of goede naam, maar ook de geloofwaardigheid, integriteit of reputatie van een betrokkene kan worden geschaad. Als gevolg daarvan kan een publicatie als onrechtmatig gekwalificeerd worden.

Als de publicatie voor de betrokken persoon of partij verstrekkende schadelijke gevolgen heeft of kan hebben of schadelijke meningen worden geuit in de publicatie, wordt een publicatie sneller als onrechtmatige gekwalificeerd worden. 

Misstanden

Indien een groot algemeen belang gediend wordt met het aan de kaak stellen van een bepaalde misstand – denk aan bijvoorbeeld fraude of andere strafrechtelijk laakbare praktijken – kan het zijn dat de publicatie daarover eerder gerechtvaardigd is dan wanneer dit niet het geval is. Is er (puur) sprake van roddel(s) dan zal niet snel worden aangenomen dat het algemeen belang is gediend met de publicatie en als gevolg daarvan de publicatie niet verboden (of gerectificeerd) dient te worden.

Als het belang achter de publicatie ook op een voor de betrokken persoon of partij minder schadelijke wijze kan worden bereikt, dan wordt dit normaal gesproken ook meegenomen in het oordeel van de kort geding rechter.

Bewijsmateriaal

De mate waarin voor de uitlatingen bewijsmateriaal voorhanden is, weegt zwaar mee bij beantwoording van de vraag of een publicatie wel of niet geoorloofd is. Een verbod op publicatie van (kranten-, tijdschrift- of online)artikel zal sneller door de voorzieningenrechter worden aangenomen, wanneer voor bepaalde beweringen geen of onvoldoende steun is te vinden in de feiten. 

Het is steeds de vraag of hetgeen wordt gesteld of gesuggereerd in de berichtgeving ‘voldoende feitelijke basis heeft’. Deze regels gelden in beginsel ook voor beweerdelijk onterechte beschuldigingen, of grievende uitingen. Wanneer zeer belangrijke feiten (bewust) worden weggelaten, zal er in beginsel eerder sprake zijn van een onrechtmatige publicatie.

Onderzoeksplicht, publieke figuur – hoor en wederhoor

In principe gaat de onderzoeksplicht minder ver wanneer je voor de publicatie gebruik maakt van betrouwbare of gezaghebbende bronnen. Des te ernstiger de uitlatingen zijn, des te eerder een onderzoeksplicht door de voorzieningenrechter wordt aangenomen.

Ook zal het ‘feit’ of de eisende partij een publiek figuur is, meewegen of sprake is van een onrechtmatige publicatie. Van een (min of meer) publiek figuur wordt veelal verwacht dat deze ‘een dikkere huid’ heeft. Dat geldt zeker wanneer eerder – in andere media – in verband is gebracht met dezelfde of vergelijkbare kwesties die in de betreffende publicaties aan de kaak worden gesteld.

Hoor en wederhoor

Of hoor- en wederhoor moet worden toegepast, hangt af van de omstandigheden van het geval. Soms is wederhoor geboden, soms is reeds voldoende gelegenheid geboden tot het geven van een weerwoord, maar daarvan geen gebruik gemaakt. Wat redelijk is, hangt ook sterk samen met de aard van de publicatie. Het kan ook meewegen bij de vraag of de publicatie zorgvuldig is tot stand gekomen.

Portretrechten

Soms wordt bij een artikel of uitgave iemands foto of beeltenis geplaatst. Dan speelt het portretrecht. Het portretrecht biedt bescherming tegen aantasting van de persoonlijke levenssfeer.

Het antwoord op de vraag of de publicatie van een portret inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer, hangt ook af van een belangenafweging aan de hand van de omstandigheden van het geval. Als sprake is van een redelijk belang van de geportretteerde om zich tegen de openbaarmaking te verzetten, kan het gebruik van het portret worden tegengegaan. Wordt men met naam en toenaam genoemd in een artikel of op een web-pagina, dan kan bovendien eenvoudig een link gelegd worden tussen degene over wie wordt gepubliceerd en zijn of haar persoon.

In sommige gevallen is iemands identiteit minder eenvoudig vast te stellen, of wordt men geanonimiseerd. Dan nog is de vraag of er desalniettemin een koppeling gelegd kan worden met degene over wie gepubliceerd wordt en of de publicatie daarom alsnog onrechtmatig is.

Spoedeisend belang, ga niet stilzitten!

Er moet bij een kort geding inzake een onrechtmatige publicatie ook een zeker spoedeisend belang bestaan. Het is in dat kader essentieel om niet stil te zitten. 

Om een geschil in kort geding te beslechten is spoedeisend belang vereist. In principe geldt daarbij dat het spoedeisend belang bestaat bij een eventuele onrechtmatige publicatie.  Wanneer vervolgens ‘onvoldoende voortvarend’ wordt opgetreden, kan dit echter wel een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij – lees: degene die stelt dat zijn reputatie of privacy (onrechtmatige) geschonden wordt – kennelijk geen voorlopige maatregel vereist. Dit zogenaamde ‘stilzitten’ is wat je dan als eisende partij de das om kan doen. 

Behandeling op de zitting

De wijze van behandeling op de zitting is afhankelijk van het feit of de wederpartij komt opdagen tijdens de zitting. Wanneer de gedaagde niet verschijnt zal de kort geding rechter een zogeheten verstekvonnis wijzen wanneer er bij het opstellen en uitbrengen van de dagvaarding geen fouten zijn gemaakt – en aan alle formele vereisten is voldaan – als ook de vordering hem juist voorkomt. Wanneer de gedaagde niet op de zitting verschijnt, wordt de vordering dan ook in bijna alle gevallen toegewezen. 

Als de gedaagde wel verschijnt op de zitting, dan zal de kort geding rechter de zaak inhoudelijk behandelen en alle argumenten aanhoren en vervolgens vrij snel naar de zitting – vaak binnen 2 weken – zijn oordeel geven (lees: vonnis wijzen). 

Media-, IE- en Privacyrecht Advocaten

Onze Advocaten Media-, IE- en Privacyrecht zijn gespecialiseerd in onder meer inbreukkwesties. Zij hebben jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op dit gebied. Zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt, zijn de trajecten bij LEAN LAWYERS altijd maatwerktrajecten. Daarbij hangt de keuze van de te volgen weg onder meer af van de hoogte van de vordering, het soort wederpartij en de wens van jou als klant. Dit alles tegen scherpe en waar mogelijk vaste tarieven. 

Goed om te weten, advocaat/oprichter van ons kantoor Dries Beljon is bestuurslid van de Vereniging van Incasso- en procesadvocaten (VIA) en senior jurist Ewout Jansen is naast docent, spreker en columnist, tot voor kort werkzaam geweest bij de Hoge Raad der Nederlanden en is gespecialiseerd in privacy-, media- en intellectueel eigendomsrecht. Ons kantoor is op die voet altijd uit eerste hand op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van media-, ie- en privacyrecht als ook het procesrecht.

Neem bij vragen direct contact met ons op!

  • Wil je meer weten over het tegenhouden van een merkinbreuk? Klik dan hier voor meer informatie.
Gratis en vrijblijvend advies

 

Je kunt ons altijd gratis en dus vrijblijvend contacteren, gewoon telefonisch, per e-mail of per WhatsApp.

Zes dagen per week tussen 9.00 en 21.00 uur.

 

 

Hoe werken wij?

1
Mail of bel ons
2
Bespreek de oplossingen & (prijs)afspraken
3
Start de procedure

ONZE SPECIALISTEN

de gespecialiseerde advocaten & juristen van LEAN Lawyers

Regine de Wit
Regine de Wit
Advocaat | Associate
Sanita Meijer
Sanita Meijer
Advocaat
Dries Beljon
Dries Beljon
Advocaat | Oprichter
Paul van den Berg
Paul van den Berg
Advocaat | Oprichter
Ewout Jansen
Ewout Jansen
Senior jurist
Onze advocaten staan voor je klaar
Marlena Koscielniak
Marlena Koscielniak
Advocaat
Else van der Meulen
Else van der Meulen
Advocaat
Jeroen Heuving
Jeroen Heuving
Advocaat | Partner
Anneloes Schouten
Anneloes Schouten
Advocaat
Francisca Boel
Francisca Boel
Advocaat | Associate

Neem vrijblijvend contact op